Zapraszamy do bliższego zapoznania się z działaniami zaplanowanymi w projekcie

 


Spotkania koordynacje Partnerstwa oraz Rady Partnerstwa.

 

Powstałe Partnerstwo oraz Rada będzie pilnować realizacji Planu dla Bałtyku. Partnerstwo  będzie także wspomagać całość projektu oraz wdrażanie najważniejszych programów europejskich związanych z Morzem Bałtyckim. Każde z naszych spotkań będzie ukierunkowane na debatę nad jednym z zagadnień (wykład + dyskusja) takich jak: dyrektywa morska, Baltic See Action, Plan HELCOMU,  obszary Natura 2000, ochrona wód i zmniejszanie eutrofizacji morza. Planujemy regularne spotkania Partnerstwa (2-3 rocznie, łącznie 5) oraz częstsze Rady Partnerstwa (3-4 rocznie, łącznie 7). Wszystkie spotkania będą poświęcone  najważniejszym problemom Morza Bałtyckiego oraz projektowi. Wyniki dyskusji i ustaleń z udziałem ekspertów będą rozsyłane na liste e-mailową powstałą w trakcie pierwszej kampanii Bałtyk jest w Polsce w 2007, która będzie sukcesywnie rozbudowywana. Wysyłane będą też listownie do najważniejszych beneficjentów (ministerstwa, urzędy morskie, związki rybackie). Praca Rady i Partnerstwa wesprze także poniższe działania.

 


"Natura 2000" - warsztaty szkoleniowe i konferencja.

 

We współpracy z samorządami lokalnymi oraz Lokalnymi Grupami Działania (program Leader+)  zorganizujemy 5 jednodniowych warsztatów szkoleniowych. Jednym z większych problemów władz lokalnych jest obecnie wiedza na temat sposobu wdrażania planów ochrony obszarów Natura 2000 w  harmonii z rozwojem (inwestycjami). Warsztaty nasze pozwolą  lepiej samorządom pogodzić rozwój gospodarczy z ochroną przyrody. W 2010r. zorganizujemy konferencję podsumowującą i prezentującą dobre praktyki na styku rozwoju lokalnego i sieci Natura 2000 zapraszając najlepszych prelegentów.

 


Ochrona wód - kampania ulotkowa, telewizyjna i internetowa.

 

Pakiety z programów rolnośrodowiskowych otwierają praktyczne możliwości poprawy czystości rzek i Bałtyku. Stanowią one finansową  zachętę  dla rolników na zasadzenie i utrzymanie roślinnej bariery ochronnej przeciw spływaniu nawozów do wód. Przygotujemy i rozkolportujemy ulotkę dla rolników w formacie A3, w kolorze,  w nakładzie 30.000 egz. Dodatkowo w porozumieniu z TVP przygotujemy i wyemitujemy  w  programach dla rolników oraz w Internecie 30 sekundowy spot telewizyjny, przewidując także  środki na opłacenie jego emisji. Ochronę wód wspieramy też w kampanii zmniejszania biogenów.


Międzynarodowe sprzątanie Bałtyku - kampania plakatowa i happeningi połączone z konferencją.
 

Jednym z pokazanych w Planie dla Bałtyku problemów są śmieci. Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku (MSP) poprowadzi Fundacja Nasza Ziemia (FNZ) przygotowując 2 edycje dużych plakatów zachęcających do udziału w akcji latem 2009 i 2010 roku. Akcje będą miały na celu promowanie ochrony ekosystemu morza i zwrócenie uwagi na problem czystości rzek. Będą miały także wymiar praktyczny polegający na sprzątaniu plaż i morza oraz wyławianiu przez nurków porzuconych sieci rybackich. Do MSP zachęcą też coroczne happeningi i konferencje prasowe, organizowane podobnie jak w 2007r z udziałem ambasadorów Państw Nadbałtyckich.

 


Promocja ryb bałtyckich - wydanie książki oraz produkcja filmu.

 

Mamy bardzo słabą  znajomość w  społeczeństwie  ryb bałtyckich. Stąd projekt FNZ opracowania i wydania książki o przepisach kuchni kaszubskiej, promującej ryby z naszego morza. W książce zostaną opisane zwyczaje rybaków i związana z tym kultura. Album zostanie przetłumaczony na język angielski, niemiecki i kaszubski. Po jej wydaniu, w pięciu większych miastach Polski planujemy promocję książki połączoną z degustacją ryb bałtyckich.
Eko-Unia zrealizuje mini program edukacyjny na temat różnych gatunków ryb bałtyckich. Z udziałem  nurków przygotujemy  dziesięć   30 sekundowych filmów,rozpowszechnianych na płytach CD i udostępnianych na  naszej stronie www. Filmy te będziemy reklamować poprzez portale organizacji ekologicznych oraz szkół.

 


Kampania konsumencka na rzecz zmniejszenia biogenów w ściekach - kampania bilboardowa i radiowa.

 

Kampania ma zachęcić konsumentów do oszczędnego dozowania proszków do prania a tym samym ochrony czystości rzek i Bałtyku. FNZ przeprowadzi 2 edycje kampanii, składające się z wyklejenia 300 bilboardów oraz 3 spotów radiowe.

 


Międzynarodowa kampania na rzecz zrównoważonego połowu ryb - wizyta studyjna w Szwecji oraz spotkania sieci bałtyckich NGO.

 

Polskie rybołówstwo ma duży problem z ograniczeniami połowu dorsza wydanymi przez Komisję Europejską. Z partnerem szwedzkim The Fisheries Secretariat zaplanowaliśmy 3 dniową wizytę studyjną w Szwecji dla osób reprezentujących różnorodnych partnerów (rybacy, samorząd, naukowcy, organizacje społeczne). Pozwoli to nam poznać doświadczenie utrzymania w harmonii rybołówstwa oraz eksploatacji ryb. Będziemy mogli lepiej planować ochronę zasobów i przyszłość naszego rybołówstwa.Rozwiniemy też współpracę "Sieci Bałtyckich NGO". W trakcie projektu odbędziemy trzy spotkania koordynacyjne w różnych krajach nadbałtyckich. Poświęcone zostaną problemom takim jak niszczenie siedlisk, Natura 2000, przełowienia, eutrofizacja, presja turystyczna. Protokoły przyjete w trakcie spotkań przetłumaczymy na język angielski i roześlemy. "Sieć Bałtyckich NGO" komunikowała się będzie na bieżąco w trakcie trwania projektu i w razie nagłych wydarzeń o skali ponadnarodowej zabierała głos.

 


Zewnętrzna promocja projektu.

 

Stworzona na potrzeby projektu strona internetowa nawiązuje do dorobku strony www.eko-unia.org.pl/baltyk. Będziemy przygotowywać i kolportować co 2 miesiące biuletyn internetowy.  Zbierze on najważniejsze wydarzenia z naszej kampanii oraz spraw dotyczących Morza Bałtyckiego. Przewidujemy regularną organizację wydarzeń medialnych (konferencje prasowe, briefingi,  happeningi) - łącznie  7 w ciągu  realizacji projektu.