Rola Aukcji Rybnej w Ustce i polskich Lokalnych Centrów Pierwszej Sprzedaży Ryb w procesie wyeliminowania połowów NNN

Lut232009

Lokalne Centra Pierwszej Sprzedaży Ryb (LCPSR) w Polsce i Aukcja Rybna Ustka powstały w wyniku przedakcesyjnych zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, które zawartę są w dokumencie przedakcesyjnym nr PL/JB /2001/AG/01 z 2001 roku.

W dokumencie tym m.in. jest zapisane:

" W pierwszej fazie organizowania rynku rybnego planuje sie utworzenie publicznych lokalnych centrów sprzedaży (LCPSR, ang. LFSC), dysponujacych niezbędną infrastrukturą portową, transportową, i komunikacyjną."

LCPSR na cele pierwotnej sprzedaży produktów rybnych będą stanowiące własność publiczną jednostki funkcjonalno-organizacyjne usytuowane na przystaniach dla celów sesyjnej sprzedaży ofertowej".

"Rynek pierwotny, obejmujacy sprzedaż z pierwszej ręki produktów rybnych jest najważniejszą częścią rynku, gdzie największe są interwencjonizm państwowy oraz wpływ organizacji producentów.

A zatem rejestrować się będzie ścieżkę produktów rybnych ,począwszy od dziennika pokładowego statku, poprzez deklaracjęprzywozu , po dokumenty sprzedaży i transportu.

W Departamencie Rybołowstwa MRiRW utworzy się centralną jednostkę gromadzenia i prztwarzania danych.

Dane uzyskane z dzienników pokładowych będzie się porównywać z danymi z dokumentów sprzedaży.

Inspektorzy rybołówstwa kontrolować będą stosowanie wspólnych standardów rynkowych odnośnie świeżości ,rozmiaru, wagi, pakowania i etykietowania świeżych produktów z terenów połowowych krajowych i unijnych oraz zagranicznych"

Na poskim wybrzeżu wybudowano i wyposażono LCPSR-y :

  • LCPSR Aukcja Rybna Ustka sp.z o.o. w Ustce
  • LCPSR na Helu
  • LCPSR we Władysławowie
  • LCPSR w Darłowie
  • LCPSR w Kołobrzegu

Działają tylko w Ustce, w Kołobrzegu i we Władysławowie.

Jednak tylko LCPSR Aukcja Rybna Ustka wyposażona jest w system pełnej identyfikowalności ryb świeżych podlegających pierwotnej sprzedaży. System ten działa i jest stosowany.

LCPSR-y i Aukcja Rybna Ustka są podstaowowymi narzędziami wyeliminowania połowów NNN (nielegalne, nieraportowane, nieuregulowane)

 ang IUU (Illegal,Unregular, Unreported).

Szczególnie Aukcja Rybna Ustka stosując system pełnej identyfikowalności ryb świeżych umożliwia przeprowadzenie krzyżowej kontroli przez służby państwowe i UE.Wymusza to stosowanie wysokiego standardu zapewnienia jakości zgodnej ze standardami UE i HACCP.

Aukcja Rybna Ustka jako podmiot publiczny -zapewnia pełną dokumentację połowową, fiskalną, jakościową,  higieniczno-sanitarną  i weterynaryjną.

Wprowadzenie w polskim rybołówstwie bałtyckim przy połowach ryb śledziowatych ( szprot, śledż) metody RSW - Refrigerated Sea Water          (system schładzania wodą morską - mechanicznie)  i CSW - Chilled Sea Water ( chłodzenie wodą morską z lodem)  jest koniecznością uwarunkowaną ekonomicznie, jakościowo i ekologicznie.

Systemy RSW CSW to organizacja połowu i wyładunku ryb ( bezskrzykowa)zapewniająca pełną kontrolę połowów z wyeliminowaniem NNN (IUU) poprzez stworzenie braku możliwości ingerowania załogi statku rybackiego w strukturę połowu wydobytego na pokład ( ryby cronione, objęte zakazem połowu i niewymiarowe).

W porcie jest zapewniona możliwość 100% kontroli ładunku poprzez inspekcje w procesie sortowania na lądzie.

Tylko obowiązek pierwszej sprzedaży w LCPSR-ach pozwoli skutecznie wyeliminować NNN (IUU) umożliwiając krzyżową kontrolę.

Spowoduje to uwiarygodnienie się Polski przed administracją UE, zapobiegnie przedwczesne zamykanie połowów dorsza dla polskich statków rybackich ( takie sankcje zastosowała UE wobec Polski w 2007r. i 2008 r.) oraz uniknie się stosowania odpowiedzialnośći zbiorowej dla uczciwej większości polskich rybaków.

Zapewnia to art.23 Ustawy o Organizacji Rynku Rybnego przyjetej Sejm i Senat RP - ale niestety zaskarżonej do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP. Należy podjąć wspołne działania informujace w stosunku do Kancelarii Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego i opinii publicznej (konsumenckiej) - że Ustawa ma trudną do przecenienia rolę w zwalczniu NNN i uwiarygadniania się polskiego rybołówstwa względem społeczności międzynarodowej (UE). W wielu państwach UE istniej obowiązek pierwszej sprzedaży ryb poprzez Aukcje Rybne i LCPSR-y np. w  o wielkich połowach Hiszpanii czy w o małych połowach Litwie.

 

W pierwszej fazie organizowania rynku rybnego planuje się utworzenie publicznych lokalnych centrów sprzedaży (LCPSR, ang. LFSC), dysponujących niezbędną infrasW pierwszej fazie organizowania rynku rybnego planuje się utworzenie publicznych lokalnych centrów sprzedaży (LCPSR, ang. LFSC), dysponujących niezbędną infrastrukturą portową, transportową i komunikacyjną.

 

LCPSR na cele pierwotnej sprzedaży produktów rybnych będą stanowiące własność publiczną jednostki funkcjonalno-organizacyjne usytuowane na przystaniach dla celów sesyjnej sprzedaży oferowanej.

 

Wiesław Kamiński- prezes zarządu Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb- Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. w  Ustce