Morska energetyka wiatrowa pobudzi rozwój regionów nadmorskich

Mar152012

Polska posiada bardzo dobre warunki dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Dysponujemy największym na Bałtyku potencjałem lokalizacyjnym oraz znaczącym zapleczem produkcyjnym. Polskie stocznie, porty i kooperujące z nimi przedsiębiorstwa na Pomorzu stoją przed wielką szansą rozwojową.

Przykłady z innych państw europejskich, zwłaszcza z Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, wskazują, że morska energetyka wiatrowa może nie tylko przyczyniać się do wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ale stanowić również istotny bodziec do rozwoju innowacyjnych gałęzi przemysłu i usług, zwłaszcza w regionach nadmorskich.

Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów nadmorskich związane z dynamicznym wzrostem sektora morskiej energetyki wiatrowej w Europie zostały omówione podczas zorganizowanego przez PTMEW seminarium „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – planowanie inwestycji w ośrodkach przemysłowo-portowych”, które odbyło się w dniu 8 marca b.r. w Gdańsku podczas drugiej edycji międzynarodowej konferencji Transport Week 2012. Tematyka seminarium obejmowała planowanie i realizację inwestycji sektora morskiej energetyki wiatrowej w ośrodkach przemysłowo-portowych, rolę portów morskich w fazie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz technologie i warunki rozwoju produkcji przemysłowej dla sektora morskiej energetyki wiatrowej.

W dyskusji na temat obecnej sytuacji i przyszłości sektora zabrali głos między innymi eksperci z Akademii Morskiej w Gdyni, Urzędu Morskiego w Gdańsku, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Portu Nyborg w Danii, Centrum Rozwoju Biznesu i Technologii w Rostoku oraz Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Ponadto przedstawiciele kluczowych pomorskich przedsiębiorstw operujących w tej branży: GSG Towers Sp. z o.o., Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. i Vistal Gdynia S.A. przedstawili prezentacje dotyczące aktualnych kierunków rozwoju produkcji dla morskiej energetyki wiatrowej na rynki eksportowe.Uczestnicy seminarium mieli poza tym możliwość zapoznania się z warunkami tworzenia i rozwoju centrów produkcyjno-logistycznych, powstających w Niemczech i Danii w związku z przygotowywaniem i realizacją morskich farm wiatrowych na Bałtyku i Morzu Północnym.

W przedstawionych wystąpieniach podkreślono również istotną rolę władz lokalnych i regionalnych w przygotowaniu odpowiedniej oferty dla nowej gałęzi przemysłu energetyki na morzu. Wskazano między innymi na wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki regionu wynikające z rozwoju na terenach portowo-stoczniowych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych działających na rzecz sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) jest organizacją zrzeszającą podmioty zainteresowane wspieraniem rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. PTMEW jest jedyną w Polsce organizacją prowadzącą działalność dedykowaną wyłącznie morskiej energetyce wiatrowej, w tym działalność popularyzatorską, edukacyjną i lobbingową. Realizując swoje cele, PTMEW aktywnie współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami branżowymi, administracją publiczną i władzami ustawodawczymi. Towarzystwo jest członkiem międzynarodowych organizacji European Wind Energy Association (EWEA) i World Wind Energy Association (WWEA).W zakresie promocji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce PMTEW kontynuuje działania prowadzone w latach 1997-2011 przez Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej.

Główne obszary działalności PTMEW:

Realizacja i wspieranie inicjatyw promujących rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Aktywny udział w pracach dotyczących regulacji prawnych 
• Organizowanie debaty dotyczącej kierunków rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

• Działania informacyjne i promocyjne – organizacja konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych do sektora publicznego i prywatnego oraz działalność wydawnicza

• Wspieranie przedsiębiorstw działających w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

• Współpraca z organizacjami z sektora energetyki odnawialnej i gospodarki morskiej

• Udział w międzynarodowych projektach dotyczących energetyki morskiej 

Gospodarka Morska >>