Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Sty042010
29.12.2009 r., Warszawa - podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi.


Projekt nowelizacji umożliwi przygotowanie i realizację programów mających na celu ochronę i odbudowę określonych gatunków ryb. Chodzi m.in. o zarybianie wód węgorzem europejskim. 

Przygotowywane programy mają umożliwić zrównoważony rozwój ekonomiczny sektora rybackiego, przy równoczesnym utrzymaniu właściwego stanu środowiska. Zaproponowane przepisy wynikają z trzech rozporządzeń wspólnotowych, które nakładają na państwa członkowie Unii Europejskiej nowe obowiązki w sprawie ochrony i odbudowy węgorza europejskiego. Przepisy unijne dotyczą także wykorzystywania ryb gatunków obcych oraz zbierania danych statystycznych w zakresie chowu i hodowli ryb.

Zarybianie wód węgorzem europejskim będzie mogło być finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Nowe przepisy umożliwią także odbudowę zasobów łososia atlantyckiego, troci wędrownej, certy i jesiotra ostronosego w Odrze i Wiśle.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, państwa członkowskie UE będą musiały wprowadzić obowiązek posiadania zezwolenia na prowadzenie chowu i hodowli ryb gatunków nierodzimych. Państwa UE będą musiały stosować także jednakowe standardy oceny ryzyka związanego z prowadzoną działalnością przed wydaniem zezwolenia.

Ponadto, na wniosek organizacji rybackich, projekt wprowadzona zakaz połowy ryb wędką w pobliżu oznakowanych krześlisk oraz zakaz połowu ryb wędką wytwarzającą w wodzie pole elektryczne. Nowe prawo uwzględnia również postulaty społeczne związane z poprawą skuteczności ochrony ryb. Karane będzie usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu zabronionego, ponieważ na otwartej przestrzeni akwenu trudno jest uchwycić sprawcę dokładnie w chwili popełniania takiego czynu. Kara grzywny grozić będzie także za naruszenie obowiązku prowadzenia dokumentacji rybackiej oraz obowiązku posiadania ważnego operatu rybackiego lub prowadzenia gospodarki rybackiej w przypadku zawieszenia prawa do jej wykonywania. 

Przepisy karne obejmować będą także czyny niedozwolone, które naruszają specjalne uprawnienia oraz czyny o szczególnie rażącym charakterze i wyjątkowo negatywnych skutkach dla środowiska wodnego, kwalifikujące je jako przestępstwa. Za popełnienie tych czynów grozić będzie kara grzywny kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. 

Nowe przepisy mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.